ประชุมพัฒนาระบบ DIGITAL PLATFROM ของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 18 เมษายน 2565

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบ DIGITAL PLATFROM รองรับการบันทึก การรายงาน การติดตาม และการช่วยเหลือปรับปรุงการสอนแบบ โครงงานฐานวิจัย (RBL)และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล