ประชุม PLC พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สัปดาห์ที่ 7

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์สพป.สตูล ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผ่านระบบออนไลน์