งานสมัชชาฯสตูล ฐานสมรรถนะ =ฐานชีวิต การเรียนรู้ 8760 ชั่วโมง

วันที่ 22 กันยายน 2565

ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธาน เปิดงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูลครั้งที่ 3 ฐานสมรรถนะ = ฐานชีวิต โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์ในจัดงานในครั้งนี้ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล กำหนดจัดงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 “ ฐานสมรรถนะ = ฐานชีวิต ” ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สร้างการรับรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลในปีที่ผ่านมา ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

  กิจกรรม
 • ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
 • ร่วมชมและรับฟังผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
 • ร่วมกิจกรรม Workshop นวัตกรรมการศึกษาคนสตูล: การเรียนรู้ของผู้เรียนปฐมวัย, สาระวิชาเฉพาะ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ), โครงงานฐานวิจัย, กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน, พ่อแม่ แกนนำชุมชน กรรมการสถานศึกษา, การวัดประเมินผล และ การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • ร่วมประกาศยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 23 กันยายน 2565

งานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล
ฐานสมรรถนะ=ฐานชีวิต การเรียนรู้ 8760 ชั่วโมง

นวัตกรรมการศึกษาคนสตูล

 • การจัดประสบการณ์ผู้เรียนปฐมวัย (ห้องเรียนต้นกล้าน้อย)
 • สาระพื้นฐาน(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
 • โครงงานฐานวิจัย
 • นวัตกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • ครูผู้ปกครอง และครูชุมชน
 • การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา,การวัดและประเมินผล