ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลสตูล

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล นำโดยสมาคมวัฒนพลเมือง พี่เลี้ยงในพื้นที่ กำหนดประชุมเตรียมงานสมัชชา การศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.สตูล

นายสุทธิ สายสุนีย์ ประธานกรรมการฯ ฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม