ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวมัสหลัน สาเอียด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมี นางสาวปาริชาติ พรหมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กสภ.สป และนายสุทลทัศน์ เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กสภ.สป จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมติดตามและรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล พร้อมลงพื้นที่ รับฟังปัญหาของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ๓ โรงเรียน ได้แก่
๑.โรงเรียนอนุบาลสตูล
๒.โรงเรียนบ้านโกตา
๓.โรงเรียนบ้านควนเก