ห้องเรียนชุมชน เรียนรู้ยุคโควิด-19 สไตล์เด็กสตูล 31 ต.ค. 2564

‘ครูสามเส้า’ เมื่อครูอยู่รอบตัวเรา ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน จับมือกันร่วมเป็นคนดูแลเด็กๆ “อนุบาลสตูล” เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย (RBL) ในสถานการณ์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นักเรียนที่นี่ยังสามารถเรียนได้ โดยเน้นให้นักเรียนตั้งโจทย์ที่อยากเรียนรู้แล้ว สามารถเรียนกับพี่น้องและเพื่อนข้างบ้าน โดยมีผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้