ที่นี่เด็กๆ ทุกคนเป็นนักวิจัยและเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง!

โรงเรียนอนุบาลสตูล ที่นี่ เด็กๆ ทุกคนจะได้เรียนด้วยวิธี ‘โครงงานฐานวิจัย’ ตั้งแต่การคัดเลือกประเด็นที่ชอบ สนใจ เลือกขั้นตอนการหาความรู้ด้วยตัวเอง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง และจากปากเจ้าของเรื่องอย่างชาวบ้านหรือคนในพื้น

นอกจากการใช้ชุมชนเป็นฐาน ใช้การวิจัยเป็นฐาน ที่นี่ยังมีครูหลากหลายและใช้ชื่อว่า ‘ครูสามเส้า’ นั่นคือ ครูในโรงเรียน-ครูชุมชน-ครูพ่อแม่ ที่ยกระดับการเรียนรู้และการจัดการศึกษา ขยายกว้างออกไปนอกห้องเรียน

แปลว่าที่นี่ นอกจากเด็กทุกคนจะได้เลือกเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้ว คนในชุมชนไม่ว่าใคร ก็เป็นครูที่โรงเรียนนี้ได้…เช่นกัน

ที่มา: The Potential by SCB
กราฟิกดีไซน์เนอร์: The Potential by SCB
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์