ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรสมรรถนะ โรงเรียนวัดหน้าเมือง

  • การวิเคราะห์บริบทชุมชนในด้านต่างๆ เช่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถานที่ตั้ง ทรัพยากร ภูมิปัญญา การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาในพื้นที่