เปิดตัวเว็บไซต์ CBE Thailand

เปิดตัวเว็บไซต์ CBE Thailand (Competency-based Education) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำไปใช้ในการจัดทำและทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และครูในการทำหน้าที่เป็นโค้ช หรือพี่เลี้ยงทางวิชาการให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรและจะมีการนำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายตามบริบทของโรงเรียนที่ในแต่ละพื้นที่นำมาเสนอให้เห็นเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งในเว็บไซต์ยังได้ประกอบไปด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ข่าวสารจากผู้บริหาร กรอบหลักสูตรฯ แผนการใช้หลักสูตรฯ ตัวอย่างชุมชนแห่งการเรียนรู้จากแผนการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะจากโรงเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำและบทความอื่น ๆ ที่ น่าสนใจอีกมากมาย และเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งสามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน และเรื่องอื่น ๆ ที่อยากให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง บุคลากรทั้งในหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงกำไร หรือผู้ที่สนใจเรื่องการศึกษาเพื่อทุกคนในประเทศได้มีบทบาทและให้ข้อคิดเห็นต่อการพลิกโฉมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วจะนำข้อมูลที่ได้มีการแสดงความเห็นมาวิเคราะห์และนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป