MESUK MODEL การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ปีการศึกษา 2562 นายอานนท์ เกียรติสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ  ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรงเรียนนำร่อง โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้

    1.2 ด้านเจตคติใช้แนวคิดของเทอร์สโตนสร้างแบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมชุมนุม โดยจำแนกผู้เรียนเป็น 5 กลุ่ม คือ มีเจตคติต่อกิจกรรมในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

    1.3 ด้านทักษะพิสัย แบบสังเกตกิจกรรมกลุ่มประดิษฐ์ชิ้นงานโดยกำหนดให้มีอยู่ 6 ประเด็นสังเกต และมีการให้คะแนนเป็นแบบรูบิค 3 ระดับ และจำแนกผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ มีทักษะพิสัยในระดับดี พอใช้ และปรับปรุง

    1.4 ด้านสมรรถนะ แบบสังเกตสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ มีอยู่ 3 ตัวชี้วัดและมีการให้คะแนนเป็นแบบรูบิค 3 ระดับ และจำแนกผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ มีสมรรถนะตามเกณฑ์ และมีสมรรถนะต่ำกว่าเกณฑ์