โรงเรียนคือส่วนหนึ่งของการศึกษา

โรงเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของระบบการศึกษา เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่คอยเอื้อและสร้างความสะดวกต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่นทั้งจากภาครัฐ เอกชน และทุกๆ ภาคส่วน ตลอดจนผู้ปกครอง ต่างมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพการเติบโตของผู้เรียนรูปแบบการเรียนรู้สามารถยืดหยุ่นตามความคล่องตัวของสภาพผู้เรียนรายบุคคล โดยไม่เลือกปฎิบัติ แต่เน้นการบูรณาการทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริมเพื่อให้เกิดวิธีปฎิบัติทางการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์…….รับชม VTR แนะนำโรงเรียนใหม่ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล (Satun Education Sandbox)

EP1: #โรงเรียนตันหยงกาโบยชัยพัฒนา วิถีแห่งการเชื่อมร้อยภูมิทัศน์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชุมชน สู่การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : https://fb.watch/5f22hSSuOg/
EP2: #โรงเรียนแห่งความรัก | โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล : https://fb.watch/5f2bu3Bl3Q/
EP3: #โรงเรียนชุมชน | โรงเรียนบ้านมะหงังหมู่ที่ 1 บ้านมะหงัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล: https://fb.watch/5f2j7I9cY7/
EP4: #โรงเรียนแห่งความเชื่อมั่น I โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ เลขที่ 254 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล: https://fb.watch/5f2opPTLbc/

SANDBOX SATUN พื้นที่ที่การศึกษาถูกกำหนดโดยคนสตูล กับการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสตูล โดยใช้โครงงานฐานวิจัยเข้ามายกระดับความรู้จากการเรียนรู้และจดจำ สู่การเสริมสร้างปัญญาแก่ผู้เรียน ด้วยการทำความเข้าใจกับความรู้ที่ได้รับผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล (Satun Education Sandbox) ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล, สมาคมวัฒนพลเมือง หน่วยสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคคลสู่ความเป็นพลเมือง ผ่านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 5438) และเครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


#โรงเรียนคือส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล #โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล #SatunEducationSandbox #สมาคมวัฒนพลเมือง #มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี #TheGUERRILLA