การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น๓ ศาลากลางจังหวัดสตูล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Google Meet

เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาสมรรถนะ ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล