ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล : จัดทำคำอธิบายรายวิชาและแนวทางการวัดประเมินผล

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธาน การประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล : จัดทำคำอธิบายรายวิชาและแนวทางการวัดและประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ได้ร่วมกันวางแผนการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรนะ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำคำอธิบายรายวิชาและแนวทางการวัดและประเมินผลของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านควนเก ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล