ประชุมวางแผนการขับเคลื่อน ” พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธาน
การประชุมวางแผนขับเคลื่อน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ในหน่วยงานต้นสังกัด
ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล