พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สัปดาห์ที่ 2″แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ โครงสร้างเวลาเรียน”

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30  น. ผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สัปดาห์ที่ 2 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ โครงสร้างเวลาเรียน”

(โรงเรียนนำเสนอเฉพาะหัวข้อที่ยังไม่นำเสนอในสัปดาห์ที่แล้ว)