ประชุม พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนฐานทุน school concept โครงสร้างเวลาเรียน”

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.50 น.

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสตูล ประชุม พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนฐานทุน school concept โครงสร้างเวลาเรียน”

ร่วมนำเสนอ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลมะนัง โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านมะหงัง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

ผ่านระบบออนไลน์ Google meet