ประชุมพัฒนาหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนฐานทุน school concept โครงสร้างเวลาเรียน”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.50 น.

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสตูล สมาคมวัฒนพลเมือง ประชุม พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนฐานทุน school concept โครงสร้างเวลาเรียน”

ร่วมนำเสนอ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโกตา โรงเรียนวัดหน้าเมือง โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550  โรงเรียนบ้านทางงอ โรงเรียนบ้านควนเก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์

ผ่านระบบออนไลน์ Google meet