ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สมาคมวัฒนพลเมือง ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผ่านระบบออนไลน์ Google meet