ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล