“ผนึก” กำลังขับเคลื่อน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

การประชุมวางแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมวางแผนขับเคลื่อน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ในหน่วยงานต้นสังกัด
ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล