ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ โรงเรียนบ้านเขาจีน และโรงเรียนวัดหน้าเมือง

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.
นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนางสาวผกามาส เบญจศีลสกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

วันที่ 27 มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 09.30 น.
นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวมัสหลันสาเอียด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ,นางสาวพิธพร นิโกบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ,นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวผกามาส เบญจศีลสกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล โรงเรียนบ้านเขาจีน และโรงเรียนวัดหน้าเมือง