ประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม : ออกแบบแนวทางการวางระบบจัดการข้อมูลด้านการเรียนรู้ การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 1 , 6 , 8 , 10 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น.

โดยมี นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมชายตันติ์ศรีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล นางสาวพิธพร นิโกบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศธจ.สตูล และ นางนัฐญา ไหมฉิม ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล ในคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ zoom Meeting