ดร.วิษณุ นำทัพเดินหน้าขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เช่น น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะรองประธานกรรมการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงต่าง ๆ เช่น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม,  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ สบน. ในฐานะรับผิดชอบงานเลขานุการและงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รวบรวมเอกสารและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 สำหรับแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และนำเสนอ (ร่าง) ประกาศ และข้อเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ดังต่อไปนี้