ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ…ลงพื้นที่”โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา”

วันที่ 8 ธันวาคม 2565
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ นำโดย นายสมพงษ์ หลีเคราะห์,นายอะหมาร สันนาหู กรรมการขับเคลื่อนฯ และผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องฯ สมาคมวัฒนพลเมืองและศึกษานิเทศก์ ศธจ.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล เพื่อนิเทศ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การขับเคลื่อนหลักสูตรฯ และประเด็นปัญหาความต้องการช่วยเหลือโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูผู้สอน