การประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล โรงเรียนอนุบาลสตูล และ โรงเรียนบ้านทองงอ

โครงการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จากสถาบันเพื่อการประเมินและออกนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมการผู้ประเมินได้สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม และประชุมผ่านระบบออนไลน์ ตามกรอบแนวทางโครงสร้างรูปแบบการบริกาคจัดการศึกษาในพื้ย ระบบกลไกในการดำเนินงานที่ใช้ บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานแต่ละภาคส่วน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ลักษณะความร่วมมือที่เกิดขึ้น และตัวชี้วัดในการวัดผลสำเร็จของโครงการที่ตั้งไว้

สำหรับการประเมินผลในครั้งนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของแต่ละพื้นที่ ตามแนวทางของโครงการประเมินระยะที่ ๑

การประชุมกลุ่ม Focus Group Discussion

  • ศึกษาธิการจังหวัดสตูล และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
  • ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ผู้บริหารสถานศึกษานำร่อง
  • ผู้แทนจากภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ผู้ปกครอง

30 กันยายน 2565
การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Focus Group กลุ่มเป้าหมาย(กลุ่มละ 6-10 คน)
1.ครูผู้สอน
2.ผู้ปกครอง
3.นักเรียน
ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล

การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Focus Group กลุ่มเป้าหมาย(กลุ่มละ 6-10 คน)
1.ครูผู้สอน
2.ผู้ปกครอง
3.นักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านทางงอ
อ.ควนโดน จ.สตูล