การประชุมจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนา DIGITAL PLATFORM รองรับการบันทึก การรายงาน การติดตาม และ การช่วยเหลือปรับปรุงการสอน แบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะของ โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนา DIGITAL PLATFORM รองรับการบันทึก การรายงาน การติดตาม และ การช่วยเหลือปรับปรุงการสอน แบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ว่าจ้างบริษัท 24 คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ในการพัฒนา DIGITAL PLATFORM มีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ นักเรียน โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เข้าร่วมเพื่อนำเสนอ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา DIGITAL PLATFORM