ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายติดตามและประเมินผล