ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และเตรียมงานสมัชชาการศึกษาสตูล

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2565 – 2568 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล