การอบรมเชิงปฎิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กำหนดจัดอบรม เชิงปฎิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวเปิดการอบรม เชิงปฎิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษาฐานสมรรถนะที่ได้พัฒนาขึ้น

โดยมีวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์