ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านมะหงัง

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ อนุกรรมการ ประธานการประชุม

ซึ่งมีวาระที่ต้องพิจารณา คือ การตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ความก้าวหน้าในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  จังหวัดสตูลตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และร่าง TOR DIGITAL PLATFORM รองรับการบันทึก การรายงาน การติดตาม และการช่วยเหลือปรับปรุงการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่อง  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล