การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐

เพื่อตรวจสอบหลักสูตร ก่อนนำส่ง สบน.สพฐ
ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอความเห็นชอบหลักสูตร จากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา