การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนาระบบ DIGITAL PLATFORM

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Google meet ลิงก์วิดีโอคอล https://meet.google.com/vai-xpns-ezn

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) ในการพัฒนาระบบ DIGITAL PLATFORM รองรับการบันทึก การรายงาน การติดตาม และการช่วยเหลือปรับปรุงการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย (RBL)  และรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑ กำหนดให้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบ DIGITAL PLATFORM จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ DIGITAL PLATFORM