โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรม :เสวนาสะท้อนคิดทิศทางการศึกษาสตูล(Outside into Education Satun)

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สตารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดสตูล

โดยมีนางสาวมัสหลัน สาเอียด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและมีหน่วยงานทางการศึกษาภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสตูลในอนาคต

ประเด็นการเสวนา สะท้อนคิดทิศทางการศึกษาสตูล (Outside into Education Satun) จะเน้นประเด็นพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา , การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา, พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ , พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ