ข้อมูลทั่วไป

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลขึ้น เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) สร้างและพัฒนากลไกการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุ่นที่ 2 จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนบ้านทางงอ สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนบ้านควนเก สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนอนุบาลมะนัง สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนบ้านเขาจีน สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนวัดหน้าเมือง สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนอนุบาลสตูล สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนบ้านโกตา สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สังกัด สพป.สตูล

สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุ่นที่ 2 จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนบ้านมะหงัง สังกัด สพป.สตูล
 • โรงเรียนอันซอเรียะอัดดีนียะห์ สังกัด สช.สตูล
 • โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ สังกัด สช.สตูล

สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุ่นที่ 2 จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัด อบจ.สตูล
 • โรงเรียนควนโดนวิทยา สังกัด สพม.สขสต

สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล รุ่นที่ 3 จำนวน 1 โรงเรียน

.โรงเรียนจงหัว สังกัด สช.สตูล